มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

198

178

191

348

217

255

253

355

351

237

113

108

115

101

111

96

93

91

98

97

95

93

81

79