มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

55

35

44

94

76

104

95

100

98

96

102

100

102

93

103

84

84

83

88

88

85

84

72

73