มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการอบรม “เทคนิคการใช้งาน Zoom cloud meetings เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ ปี 2564

 รายงานผลการดำเนินงาน 

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี  จัดโครงการอบรม “เทคนิคการใช้งาน Zoom cloud meetings เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ” ในวันศุกร์ที่ 3 กันยายน  2564  ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสามารถใช้โปรแกรม Zoom ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin