มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงาน" เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2564

รายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี  ได้กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงาน” เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับ บุคลากรงานบริหารทั่วไป และงานโยธาและสถาปัตย์ ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม  2564 เวลา 08.30 น. – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ (อาคาร 37 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้เรียนรู้หลักการเทคนิคในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ภาระงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน กำกับติดตาม ตัดสินใจ นำไปสู่งานที่มีคุณภาพ เพื่อการเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นเป็นไปตามกรอบและเงื่อนไขมาตรฐานที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้   ในการจัดกิจกรรมโครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่เผยแพร่ 08 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin