มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองอาคารสถานที่และบริการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567-2570

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567) กองอาคารสถานที่และบริการได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองอาคารสถานที่และบริการ ระยะ 4 ปี พ.ศ.2567 - 2570 ณ ห้องประชุมกองอาคารสถานที่และบริการ อาคาร 37 ชั้น 2 เวลา 08.30 น. - 17.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เอกลักษณ์ และทิศทางการพัฒนากองอาคารสถานที่และบริการ โดยรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร บุคลากรของกองอาคารสถานที่และบริการ เพื่อกำหนดกรอบทิศทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของกองอาคารสถานที่และบริการ ระยะ 4 ปี พ ศ. 2567 - 2670

วันที่เผยแพร่ 13 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin