มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

สรุปผลการตรวจสอบภายในโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 18  ตุลาคม  2565 นางศิริวรรณ ติสันเทียะ รษก.ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ นายเขมรัฐ  ปั่นตระกูล รษก.รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ นายอุดม  บาตรโพธิ์  หัวหน้างานยานพาหนะ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการตรวจสอบภายในตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยการเข้าตรวจสอบในครั้งนี้เป็นการตรวจสอบระบบงานโยธาและสถาปัตย์ และระบบบริหารจัดการงานยานพาหนะ ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน  2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งติดตามและประเมินผลการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยผลการเข้ารับการตรวจสอบครั้งนี้ ทั้งในส่วนงานโยธาและสถาปัตย์และงานยานพาหนะ มีระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานที่ชัดเจนและเป็นระบบ พร้อมทั้งมีการบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบันสามารถสอบยันได้    

วันที่เผยแพร่ 18 ตุลาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin