มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

รายงานการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานประจำปี พ.ศ. 2564

รายงานการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานประจำปี พ.ศ. 2564

 

ในปี พ.ศ. 2564 การดำเนินงานของคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมีการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานมีการกำหนดแผนกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน และดำเนินงานตามแผนกิจกรรมเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ลิฟต์โดยสาร  ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ขึ้น-ลงบันได ชั้น 1-3 เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการใช้ลิฟต์ ประชาสัมพันธ์รณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้มีการจัดประชุมเพื่อวางแผน ทบทวน แผนการดำเนินงานประจำปี

วันที่เผยแพร่ 07 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin