มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการประกวด NRRU Save Energy Idol หน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565

ม.ราชภัฏโคราชเฟ้นหาสุดยอดหน่วยงานต้นแบบแห่งการประหยัดพลังงาน
คณะวิทยาการจัดการ ขึ้นแท่น NRRU Save Energy Idol
---------------------------------------------
วันที่ ( 20 ธันวาคม 2565 ) คณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดโครงการประกวด NRRU Save Energy Idol หน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน นางสาวผ่องพรรณ วิเศษศุภการ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้แทนคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน กล่าวรายงาน จากนั้นเป็นการนำเสนอผลงานด้านการประหยัดพลังงาน รอบชิงชนะเลิศ โดยมีผลการประกวดหน่วยงานต้นแบบดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะวิทยาการจัดการในชื่อผลงาน FMS Save Energy ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการนำมาตรการประหยัดพลังงานของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติในหน่วยงานอย่างต่อเนื่องผลงานมีความโดดเด่นเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานอื่นๆในมหาวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้นำเสนอผลงานชื่อ การมีส่วนร่วม คือหัวใจสำคัญในการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้นำเสนอผลงานชื่อ ระบบแชทบอทเพื่อสนับสนุนการให้บริการสำหรับนักศึกษา และ รางวัล Popular vote ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา ได้นำเสนอผลงานชื่อ สาธิตราชภัฏก้าวไกล ร่วมใจประหยัดพลังงาน
.
การจัดการประกวดหน่วยงานต้นแบบการประหยัดพลังงาน NRRU Save Energy Idol จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้เกิดความตระหนักในการประหยัดพลังงาน เสริมสร้างกำลังใจให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงานมาอย่างต่อเนื่อง และยกย่องให้เป็นตัวอย่างในการนำแนวคิดและวิธีการประหยัดพลังงานไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

วันที่เผยแพร่ 22 ธันวาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin