มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บูรณาการการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” ปี 2564

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ

ด้วยโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี  ได้กำหนดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บูรณาการการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” ระหว่างวันที่ 8 – 30 กันยายน  2564  สำหรับ บุคลากรงานยานพาหนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และสามารถนำทักษะที่ได้ไปสู่การพัฒนางานของมหาวิทยาลัยและตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล ทั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมโครงการได้มีการกำชับให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ ตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส    โคโรน่า (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin