มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่จัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร)

กองอาคารสถานที่และบริการ ได้ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่ในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุมราชภัฏรังสฤษฏ์ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดการศึกษา การวิจัย การให้บริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่นและการส่งเสริมความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจยั่งยืนภายในจังหวัดนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 27 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ admin