มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566

ฝึกซ้อม พร้อมรับมือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 คณะกรรมการจัดการความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ ( อาคาร 9 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยมี ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่อง การเกิดเพลิงไหม้ แผนการป้องกันอัคคีภัย และการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ พร้อมทั้งได้ฝึกภาคปฏิบัติสถานการณ์จำลองการฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟในอาคารสูง ปิดท้ายด้วยการสาธิตการใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟ โดยนายเฉลิมศักดิ์ จันทร์กลาง และทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นวิทยากร
ในการจัดโครงการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีนโยบายในการป้องกันและรองรับเหตุฉุกเฉิน กรณีอัคคีภัย เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยัยราชภัฏนครราชสีมา ระดับมัธยมศึกษา รวมถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัยเพื่อเป็นการให้ความรู้จากการฝึกปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการป้องกันตนเองให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์สนับสนุนการดำเนินโครงการจาก สถานีดับเพลิงสุรนารายณ์ เทศบาลนครนครราชสีมา ฝ่ายกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิสว่างเมตาธรรมสถาน นครราชสีมา ศูนย์แพทย์เขตเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ โรงพยาบาลเทพรัตน์ ในการร่วมปฏิบัติการเพื่อประสบการณ์ในการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและได้รับความรู้ สร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานภายในอาคารได้อย่างยั่งยืน
 
ความรู้สึกทั้งห
 
 

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้เผยแพร่ admin