มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ที่พักอาศัยภายในมหาวิทยาลัย

อาคารชุด (คอนโดมิเนียม 5 ชั้น)

บ้านพักข้าราชการ

อาคารแฟลต
ห้องแถว 8 หน่วย
ห้องแถว 3 หน่วย
ห้องแถว 20 หน่วย
ประกาศการดำเนินการและการเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
ขั้นตอนการพิจารณาจัดสรรที่พักหรือตึกแถวสำหรับลูกจ้างประจำ
หรือพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ใบสมัครเข้าที่พักอาศัย อาคารชุด (คอนโดมิเนียม 5 ชั้น)

WORD     PDF

ใบคำร้องขอเข้าพักอาศัยในที่พักหรือตึกแถวสำหรับลูกจ้างประจำหรือพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บันทึกข้อตกลงการเข้าที่พักหรือตึกแถว สำหรับลูกจ้างประจำหรือพนักงานสายสนับสนุน
ประกาศผลการพิจารณาการเข้าพัก ห้องพักในอาคารชุด 
 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดที่พักหรือตึกแถวสำหรับลูกจ้างประจำหรือพนักงานสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ 24 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin