มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

รายงานผลการดำเนินงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2557
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2558
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2559
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2560
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2561
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2562
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2564
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565
รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดการขยะรีไซเคิล ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin