มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

การกำจัดของเสีย

แผนการจัดการกากวัสดุกัมมันตรังสีหลังเลิกใช้งาน
 

 

 

 

ของเสียอินทรีย์

2564

     

ของเสียอนินทรีย์

2564      

ของเสียอันตราย

2564 2566    

ของเสียสารเคมี

2563 2564 2565 2566

ของเสียสิ่งปฏิกูล

       

 

 

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin