มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

 

วิสัยทัศน์ :

มุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว

 

เอกลักษณ์ :

          จิตบริการ มีความรู้ พร้อมสู้งาน

          จิตบริการ : ใส่ใจบริการ ขั้นตอนเด่นชัด รวดเร็ว ถูกต้อง ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการ

          มีความรู้ : มีความรู้ มีความเชี่ยวชาญ มีทักษะด้านวิชาชีพ และมีการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

          พร้อมสู้งาน : มีความรับผิดชอบ ตระหนักต่อหน้าที่ อุทิศเวลาให้กับงานและทำงานเป็นทีม

 

พันธกิจ  :

1.  บริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

2.  บริหารจัดการงานด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม งานซ่อมและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

3.  มุ่งมั่นพัฒนาการออกแบบ ควบคุมงานก่อสร้างตามหลักอารยสถาปัตย์สู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว

4.  บริหารจัดการงานด้านยานพาหนะ เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย :

1.  เพื่อบริหารจัดการสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน ด้านอาคารและสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้แก่บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ขอรับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.  เพื่อบริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ

3.  เพื่อบริหารจัดการด้านการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการและหลักวิชาการ

4.  เพื่อให้การบริหารจัดการและการอำนวยความสะดวกด้านยานพาหนะ ให้แก่ บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยด้วยความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ 10 มิถุนายน 2567
ผู้เผยแพร่ adminweb