มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ปรัชญา
ถูกต้อง  โปร่งใส  ฉับไว  เต็มใจบริการ พัฒนางานอย่างมีระบบ 


วิสัยทัศน์ 

พัฒนางานบริการอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง


พันธกิจ

1. บริหารจัดการด้านสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ

2. บริหารจัดการด้านอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และระบบสาธารณูปโภค ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

3. บริหารจัดการด้านการออกแบบควบคุมงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบราชการและหลักวิชาการ

4. บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวก การให้บริการยานพาหนะ ด้วยความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ

วันที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2566
ผู้เผยแพร่ adminweb