มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ระบบสารสนเทศขอใช้ยานพาหนะออนไลน์

ข้อมูลยานพาหนะของมหาวิทยาลัย

แบบประเมินความพึงพอใจระบบสารสนเทศแจ้งซ่อมงานอาคาร

วันที่เผยแพร่ 08 ธันวาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin