มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ประวัติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา สืบเนื่องมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรมซึ่งมณฑลนครราชสีมาตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2466 มีขุนศุภลักษณ์ศึกษากร (นายเจียม ศุภลักษณ์) เป็นครูคนแรก และได้รับการยกฐานะเป็นวิทยาลัยครูเมื่อปี พ.ศ.2502  ต่อมาในปี พ.ศ.2518 ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.2518 ในปี พ.ศ. 2535 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทราบพระราชทานนามวิทยาลัยครูทั่วประเทศเป็นสถาบันราชภัฏ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2538  และได้เปลี่ยนเป็นสถาบันราชภัฎนครราชสีมา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547

ฝ่ายอาคารสถานที่

ฝ่ายอาคารสถานที่ถือกำเนิดขึ้นในช่วงมหาวิทยาลัยยังเป็นวิทยาลัยครูนครราชีมาอยู่ซึ่งขณะนั้นวิทยาลัยครูนครราชสีมาได้มีการพัฒนาท้องถิ่นฝึกหัดครูชนบท และเริ่มผลิตครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเปิดสอนระดับปริญญาตรีสาขาวิชาต่างๆ

ในการดำเนินงานของฝ่ายอาคารสถานที่เมื่อประมาณปี พ.ศ.2510 แผนกอาคารและสถานที่ในสมัยนั้น ได้จัดตั้งขึ้นโดยมีสำนักงานตั้งอยู่ในอาคารอำนวยการ (อาคาร 1 ห้อง 11.8) โดยมีนายจรูญ  หลั่งน้ำสังข์ เป็นหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่คนแรก จากนั้นได้ย้ายสำนักงานไปตามกาลเวลา เช่น ย้ายไปอยู่อาคารไม้ บริเวณหน้าโรงอาหารเก่า เป็นอาคารไม้ครึ่งปูน หนึ่งชั้นครึ่ง   (ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนและก่อสร้างใหม่เป็นอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง)  จากนั้นได้ย้ายไปอยู่อาคาร 17 ชั้น 1

 

ในปีพ.ศ.2538 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ทำการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ซึ่งเป็นอาคารไม้ครึ่งปูนชั้นเดียว  ลักษณะเป็นห้องแถวยาวมีสำนักงาน   จำนวน 2 ห้อง และโรงเก็บพัสดุต่างๆอยู่บริเวณด้านหลังหอพักสันติเวศม์เดิม (ปัจจุบันปรับปรุงเป็นอาคารฝ่ายยานพาหนะ) และอยู่บริเวณทางเข้าบ้านพักข้าราชการ  โดยมีนางศิริวรรณ  ติสันเทียะ  ปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2553 ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 3261/2553 – ปัจจุบันตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1909/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

ฝ่ายยานพาหนะ

ฝ่ายยานพาหนะ ด้วยภารกิจของสถาบันที่เพิ่มมากขึ้น สถาบันจึงมีความจำเป็นต้องมีหน่วยงานสนับสนุนให้บริการ อำนวยความสะดวก ด้านยานพาหนะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในส่วนงานราชการต่างๆ สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้มองเห็นความสำคัญของการเตรียมงานด้านยานพาหนะในการรองรับบุคลากรและงานต่างๆ จึงได้จัดตั้งฝ่ายยานพาหนะขึ้นมารองรับ และได้มีคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ เป็นครั้งแรก คือ นายเกษมสิงห์  อิงคนินนท์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายยานพาหนะ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้ นายอุดม บาตรโพธิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานยานพาน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 2891/2553 จนถึงปัจจุบัน ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1909/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2557  

ฝ่ายโยธาและสถาปัตยกรรม

ฝ่ายโยธาและสถาปัตย์ งานทางด้านการออกแบบอาคารของสถาบันราชภัฏทุกแห่ง  จะขึ้นอยู่กับสำนักพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม (ฝ่ายพัฒนาอาคาร) สำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ (ส่วนกลาง) การปฏิรูปการศึกษาตาม พ.ร.บ การศึกษาแห่งชาติปัจจุบัน สถาบันราชภัฏแต่ละแห่งจะใช้ พ.ร.บ ของตนเอง เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล สถาบันราชภัฏนครราชสีมาได้มองเห็นความสำคัญของการเตรียมงานด้านอาคาร และสถานที่ในการรองรับบุคลากร และงานต่างๆ ที่จะเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งฝ่ายโยธาและสถาปัตยกรรมขึ้นมารองรับสถาบัน

สถาบันได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายโยธาและสถาปัตยกรรม เป็นครั้งแรก คือ นายดุสิต ทวีชาติ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธาและสถาปัตย์ ในปี พ.ศ.2557 นายเขมรัฐ  ปั่นตระกูล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานโยธาและสถาปัตย์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยฯ ที่ 1909/2558 เมื่อวันที่ 30 กันยายน  พ.ศ.2557 

ก้าวเข้าสู่โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

ด้วยบทบาทและหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้านการบริหารจัดการเพื่ออำนวยความสะดวกด้านกายภาพสภาพแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค งานออกแบบก่อสร้าง และการบริการยานพานะ ที่ต้องดำเนินการให้สอดคล้องไปพร้อมมหาวิทยาลัย คณะทำงาน โดยนางศิริวรรณ ติสันเทียะ ได้จัดทำโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ โดยการหลอมรวม  3  หน่วยงาน  ซึ่งประกอบด้วย งานอาคารสถานที่ งานโยธาและสถาปัตย์  และงานยานพาหนะ  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  นำเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  อนุมัติโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2557  ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่ 3/2557

ปี พ.ศ.2557 โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ประกอบด้วยงานหลัก 4 งาน ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานอาคารสถานที่และสาธารณูปการ  งานโยธาและสถาปัตย์ และงานยานพาหนะ โดยมีภารกิจหลักให้การสนับสนุนการบริหารจัดการด้านกายภาพสภาพแวดล้อม ปรับปรุงภูมิทัศน์ ระบบสาธารณูปโภค สนับสนุนด้านอาคารสถานที่ และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งงานผังแม่บท และออกแบบควบคุมงานก่อสร้างภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบและหลักวิชาการ และอำนวยความสะดวกการให้บริการยานพาหนะด้วยความปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยปัจจุบันนางศิริวรรณติสันเทียะดำรงตำแหน่งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการตามคำสั่งมหาวิทยาลัยที่ 1909/2558

วันที่เผยแพร่ 07 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ adminweb