มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

จดหมายข่า

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 4 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2566
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2566

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 4 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2566
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2566
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2565
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2565
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565
ประจำวันที่ 01 เมษายน 2565