มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น ปี 2563

รายงานการจัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจัดโครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น ให้กับบุคลากร และคณะกรรมการลิฟต์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติตน  และวิธีการแก้ไขปัญหาลิฟต์ขัดข้องในเบื้องต้น ในวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. บรรยายให้ความรู้  ณ  ห้องบรรยาย 2 (อาคาร 9 ชั้น 7) และภาคปฏิบัติในการเรียนรู้วิธีแก้ไขในลิฟต์ขณะเกิดเหตุขัดข้องเบื้องต้น  ณ ห้องลิฟต์ อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

วันที่เผยแพร่ 03 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin