มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ภาพกิจกรรม


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองอาคารสถานที่และบริการ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2567-2570


งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา


งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาและนันทนาการ


งานตีเส้นจราจรที่จอดรถจักรยานยนต์พื้นที่หน้าอาคาร 5


งานตัดต้นไม้ที่มีผลกระทบต่อสายส่งไฟฟ้าแรงสูงภายในมหาวิทยาลัย


โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ 2566


โครงการประกวด NRRU Save Energy Idol หน่วยงานต้นแบบด้านการจัดการพลังงาน ประจำปี 2565


สรุปผลการตรวจสอบภายในโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน


รายงานการดำเนินงานอนุรักษ์พลังงานประจำปี พ.ศ. 2564


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนแบบประเมินค่างานและผลงาน" เพื่อกำหนดระดับตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 2564


โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บูรณาการการปฏิบัติงานเพิ่มทักษะเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” ปี 2564


โครงการอบรม “เทคนิคการใช้งาน Zoom cloud meetings เพื่อสนับสนุนการทำงานอย่างมืออาชีพ ปี 2564


โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น ปี 2563


โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562


โครงการอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 2562


โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์ 2562


ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการเพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green university) 2562


โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการ ประชุมพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2562


โครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจองยานพาหนะ 2562


โครงการอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561


โครงการฝึกอบรม สาขาบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 ปี 2561


โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศคติในการทำงานเป็นทีม 2561


โครงการฝึกอบรม สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 2561


โครงการ Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ 2561