มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการ ประชุมพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 2562

รายงานผลการดำเนินงาน

กองกลาง และโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ  สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ การบริหารจัดการ ประชุมพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนงาน และถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562  เพื่อเปิดโลกทัศน์ของบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ในมุมมองที่แตกต่าง รูปแบบที่หลากหลาย และครอบคลุมในขอบเขตของงานด้านการบริการ และการบริหารจัดการ โดยมุ่งหมายให้บุคลากรมีความสามารถในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง และนำความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้ในการทบทวนแผนการดำเนินงาน เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

วันที่เผยแพร่ 05 พฤศจิกายน 2562
ผู้เผยแพร่ admin