มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน

รายงานโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ  สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการ และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนางาน  เพื่อให้บุคลากรสามารถปรับตัว เรียนรู้ สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบพัฒนากระบวนงานให้มีความคล่องตัวเหมาะสมกับยุคปัจจุบัน และเพื่อสร้างแนวคิดในการตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มศักยภาพ ระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2565  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ บ้านอิ่มสุขรีสอร์ท  จังหวัดจันทบุรี

วันที่เผยแพร่ 15 สิงหาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin