มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

งานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการและนวัตกรรมทางการศึกษา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 วงเงินจ้าง 241,500,000 บาท
ในการนี้ คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 จากทั้งหมด 30 งวดงาน โดยผู้รับจ้าง (บริษัท พุทธเตชะ จำกัด)ได้ดำเนินการงานเจาะเข็มแบบเปียก (Wet Process) แล้วเสร็จ จำนวน 72 ต้น คงเหลืออีก 292 ต้น อยู่ระหว่างดำเนินการต่อไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

วันที่เผยแพร่ 29 มีนาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin