มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการฝึกอบรมความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566

วันนี้ ( 14 กรกฎาคม 2566 ) โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยในการใช้ลิฟต์เบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ( อาคาร 37 ชั้น 2 ) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุทธกร ฤทธิ์ไธสง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารการคลัง พัสดุและกายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิด ในการอบรมครั้งนี้ มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ ความรู้เรื่องส่วนประกอบของลิฟต์ , การใช้ลิฟต์อย่างถูกต้อง , ระบบเซฟตี้ของระบบลิฟต์และไฟสำรองฉุกเฉินลิฟต์ และขั้นตอนการช่วยเหลือคนติดลิฟต์ โดยมี นายศุภโชค รอดคุ้ม กรรมการบริษัทเอสทูเค 345 จำกัด เป็นวิทยากร จากนั้นเป็นการบรรยายเรื่อง การใช้ถังดับเพลิง โดย นายเทอดศักดิ์ วีระเท่า หัวหน้างานซ่อมบำรุง โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ปิดท้ายด้วยการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในลิฟต์ ในสถานการณ์จำลอง โดยมีวิทยากรและวิศวกรเป็นผู้กำกับดูแล และให้ความรู้ตามขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างเคร่งครัด
การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินกรณีลิฟต์เกิดการขัดข้อง ผู้ปฏิบัติงานสามารถรู้วิธีการป้องกันและวิธีการช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในลิฟต์ได้อย่างถูกต้องลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมการอบรมเป็นบุคลากรของโครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ และ บุคลากรสังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 51 คน จากการอบรมครั้งนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติงานและสามารถช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีศักยภาพต่อไป

วันที่เผยแพร่ 19 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin