มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการ Big Cleaning Day ทำความดีด้วยหัวใจ 2561

สำนักงานอธิการบดี ร่วมด้วย โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ ได้กำหนดจัดโครงการ Big Cleaning Day “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin