มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจองยานพาหนะ 2562

รายงานโครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจองยานพาหนะ 

งานยานพาหนะ โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการจองยานพาหนะออนไลน์ ระหว่างวันที่ 25 – 26  มีนาคม  2562  โดยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการยานพาหนะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการให้บริการจองยานพาหนะออนไลน์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การศึกษาดูงานในครั้งนี้  นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันธ์  โพธิ์ชาธาร รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไป และ นายอุดม บาตรโพธิ์ หัวหน้างานยานพาหนะ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ปรับปรุง ระบบงานการให้บริการยานพาหนะ โดยนำแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการจองยานพาหนะออนไลน์เพิ่มศักยภาพในการให้บริการยานพาหนะ และเพื่อเปิดโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ของบุคลากรต่อการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยาการสารสนเทศในยุคปัจจุบัน 

วันที่เผยแพร่ 10 กรกฎาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin