มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินงาน

ครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำนักงานอธิการบดี ได้จัดโครงการอบรม “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ในวันพุธที่ 27  พฤศจิกายน 2562  เวลา 13.00 น. – 16.30 น. โดยจะจัดอบรมให้ความรู้ ณ ห้องบรรยาย 27.05.08 ฝึกอบรมปฏิบัติ ณ บริเวณพื้นที่อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร 27) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เกี่ยวข้อง รู้วิธีป้องกันและวิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ และรู้วิธีใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ รวมทั้งฝึกปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ตามแผนกิจกรรมความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย

วันที่เผยแพร่ 02 มีนาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin