มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

งานปรับปรุงภูมิทัศน์ สนามกีฬาและนันทนาการ

กองอาคารสถานที่และบริการ โดยงานโยธาและสถาปัตย์  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาได้ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและนันทนาการ ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ตามสัญญาจ้างเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2566 วงเงินจัดจ้าง 3,750,000 บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)  ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการงานปรับระดับบดอัดทรายพื้นสนามแบดมินตัน งานเทพื้น ค.ส.ล.สนามบาสเก็ตบอลแล้วเสร็จงานติดตั้งเสาเน็ตตาข่ายสนามแบตมินตันแบบฝังพื้น งานปรับระดับดินพื้นที่ทางเดิน และงานก่อสร้างลานการแสดง คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2567

วันที่เผยแพร่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
ผู้เผยแพร่ admin