มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศคติในการทำงานเป็นทีม 2561

โครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศคติในการทำงานเป็นทีม ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2561 โดยเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ สถาบันวิทยสิริเมธี และสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ จังหวัดระยอง และประชุมทบทวนยุทธศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานเป็นทีม ณ ห้องประชุมริมทรายรีสอร์ท จังหวัดระยอง 

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin