มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

โครงการอบรม ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2561

โครงการอบรม “ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. อบรมให้ความรู้ ณ ห้องประชุมโรงละครชั้น 8 คณะวิทยาการจัดการ ฝึกอบรมปฏิบัติ ณ บริเวณพื้นที่อาคารคณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 22) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายงานผลการดำเนินงาน

วันที่เผยแพร่ 16 มกราคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin