มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

จดหมายข่า

ฉบับที่ BGM จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2565
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษายน - กันยาย
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ฉบับที่ 1 ปีที่ 3
ประจำวันที่ 01 เมษายน 2565

ฉบับที่ 3 ปีที่ 2
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2564

ฉบับที่ 2 ปีที่ 2
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2564

ฉบับที่ 1 ปีที่ 2
ประจำวันที่ 01 มกราคม 2564