มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โครงการจัดตั้งกองอาคารสถานที่และบริการ

Buildings and Grounds Maintenance Division

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชุม/อบรม/สัมนา

จดหมายข่า

ฉบับที่ จุลสารปีที่่ 4 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2566
ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2566

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 3 ตุลาคม-ธันวาคม 2565
ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - กันยายน 2565
ประจำวันที่ 30 กันยายน 2565

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2565
ประจำวันที่ 01 เมษายน 2565

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 2 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2564
ประจำวันที่ 01 ธันวาคม 2564

ฉบับที่ จุลสารปีที่ 2 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564
ประจำวันที่ 01 พฤษภาคม 2564